شما اینجا هستید
خانه  >>  استان های ایران  >>  تهران و حومه  >>  مشخصات مسئولین کمیته یوگا استان
جزییات استان ها
مشخصات مسئولین کمیته یوگا استان تهران و حومه - کرج
Print    Email

تهران
--------
1. مسئول کمیته :سیدرضا چشمی

 

2. مسئو ل واحد آموزش:

3. مسئول واحد امور باشگاهها:

4. مسئول واحد مسابقات:

5. مسئول واحد بهداشت:

6. مسئول واحد روابط عمومی:

7. مسئول واحد پژوهش:

8. مسئول واحد ساماندهی و رسیدگی به شکایات:

9. مسئول واحد مربیان:

    
    
   
   

کرج
--------
1.مسئول کمیته:

 2.نایب رئیس:

 3.دبیر:

4.مسئو ل واحد آموزش:

 5.مسئول واحد امور باشگاهها:

 6.مسئول واحد مسابقات:

 7.مسئول واحد بهداشت:

 8.مسئول واحد روابط عمومی:

9.مسئول واحد پژوهش:

10 . مسئول واحد سازماندهی و رسیدگی به شکایات:

 11. مسئول واحد امور مربیان:

 12. مسئول واحد قهرمانی: